lOgo GUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że w dniu 21 września 2023 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia poinformował o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r., który wyniósł 5549 zł.

Opublikowany dochód ma znaczenie w sprawie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także w sprawach o wydanie zaświadczenia o przeciętnym miesięcznym dochodzie przypadającym na jednego członka gospodarstwa domowego do Programu "Czyste Powietrze"!

Do pobrania:

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że od 17 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o dodatek węglowy.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w terminie do dnia 30 listopad 2022 r.

Dodatek węglowy będzie przysługiwać wyłącznie osobom, które złożyły deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, jednocześnie gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, tzn. zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Ważne!!!

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały i nie korzystają z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanego do Centrum Rejestru Podmiotów Akcyzowych, który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw domowych.

 

AKTUALIZACJA!!!

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, jeżeli wpisanie lub zgłoszenie tego źródła do centralnej ewidencji emisyjności budynków nastąpiło do dnia 11 sierpnia 2022 r. Warunek ten nie dotyczy nowych instalacji źródeł ciepła.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

 

Do pobrania:

wniosek o wypłatę dodatku węglowego

klauzula informacyjna RODO

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym poszukuje osoby chętnej do opieki nad osobą z niepełnosprawnością w ramach usług opiekuńczych. Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym pod nr tel. 46 839 40 44.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że nabór wniosków o dodatek węglowy będzie możliwy po opublikowaniu rozporządzenia określającego wzór wniosku o dodatek węglowy.

Dodatek węglowy będzie przysługiwać wyłącznie osobom, które złożyły deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, jednocześnie gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, tzn. zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Ważne!!!

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały ze wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji na profilu facebook Gminy Kocierzew Południowy.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł. ze środków Funduszu Solidarnościowego. Gmina składa wniosek do właściwego wojewody w terminie do dnia 15 września 2023 r.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

W związku z powyższym po przeprowadzeniu rozeznania potrzeb Gmina Kocierzew Południowy rozważa złożenie wniosku o środki finansowe na realizację ww. Programu.

Osoby zainteresowane wsparciem asystenta osobistego w roku 2024 proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym osobiście (budynek Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 3) lub pod nr telefonu 46 839 40 44, osoby do kontaktu: Joanna Wieteska oraz Edyta Nowak.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że od dziś, tj. 1 sierpnia 2022 r., można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych na okres zasiłkowy 2022/2023.
Okres zasiłkowy 2022/2023 trwać będzie od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r.

Przy ustalaniu prawa do zasiłków rodzinnych będą brane pod uwagę dochody osiągnięte w 2021 r. a także dochody osiągnięte po 2021 r., jeżeli w 2021 r. nie były osiągane lub zmieniło się źródło ich pochodzenia (np. zmiana pracodawcy).

Wnioski tradycyjne są do pobrania w siedzibie Ośrodka. Informujemy, że druki wniosków są także dostępne na portalu https://druki.gofin.pl. Po pobraniu bezpłatnej aplikacji dostępnej na stronie (DRUKI Gofin) istnieje możliwość komputerowego wypełnienia wniosku (wniosek należy wtedy zapisać na dysku zewnętrznym i dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym).
Należy zwrócić uwagę aby wersja druku była zgodna z wersja opublikowaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Osoby posiadające gospodarstwo rolne obowiązane są do wniosku dołączyć nakazy płatnicze za 2021 r. potwierdzające posiadaną powierzchnię gospodarstwa rolnego wyrażoną w ha przeliczeniowych.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że od 1 lipca br. można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych wyłącznie w formie elektronicznej, natomiast od dnia 1 sierpnia 2023 r., będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych na okres zasiłkowy 2023/2024 w formie tradycyjnej (papierowej).
Okres zasiłkowy 2023/2024 trwać będzie od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r.

Przy ustalaniu prawa do zasiłków rodzinnych będą brane pod uwagę dochody osiągnięte w 2022 r. a także dochody osiągnięte po 2022 r., jeżeli w 2022 r. nie były osiągane lub zmieniło się źródło ich pochodzenia (np. zmiana pracodawcy).

Wnioski tradycyjne są do pobrania w siedzibie Ośrodka lub do samodzielnego wydruku ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Informujemy, że druki wniosków są także dostępne na portalu https://druki.gofin.pl. Po pobraniu bezpłatnej aplikacji dostępnej na stronie (DRUKI Gofin) istnieje możliwość komputerowego wypełnienia wniosku, który należy wydrukować i podpisany przez wnioskodawcę dostarczyć do siedziby Ośrodka.
Należy zwrócić uwagę aby wersja druku była zgodna z wersja opublikowaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Osoby posiadające gospodarstwo rolne obowiązane są do wniosku dołączyć nakazy płatnicze za 2022 r. potwierdzające posiadaną powierzchnię gospodarstwa rolnego wyrażoną w ha przeliczeniowych.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało wzory wniosków o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. Informujemy jednocześnie, że zapewniamy pomoc przy wypełnianiu wniosków o świadczenia rodzinne.

Więcej informacji  dotyczących świadczeń oraz wnioski są do pobrania na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.