Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że od 17 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o dodatek węglowy.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w terminie do dnia 30 listopad 2022 r.

Dodatek węglowy będzie przysługiwać wyłącznie osobom, które złożyły deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, jednocześnie gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, tzn. zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Ważne!!!

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały i nie korzystają z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanego do Centrum Rejestru Podmiotów Akcyzowych, który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw domowych.

 

AKTUALIZACJA!!!

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, jeżeli wpisanie lub zgłoszenie tego źródła do centralnej ewidencji emisyjności budynków nastąpiło do dnia 11 sierpnia 2022 r. Warunek ten nie dotyczy nowych instalacji źródeł ciepła.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

 

Do pobrania:

wniosek o wypłatę dodatku węglowego

klauzula informacyjna RODO