Zgłoś do ubezpieczenia członka rodziny - TO NIC NIE KOSZTUJE !!!

Rodzic, małżonek podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego swoje nieubezpieczone dziecko/małżonka.

Kogo należy zgłosić?

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
 • małżonka (który nie posiada własnego tytułu do ubezpieczenia),
 • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym (np. nieubezpieczonych rodziców, dziadków)
UBEZPIECZONYPŁATNIK
pracownikpracodawca
zleceniobiorcazleceniodawca
osoba prowadząca działalność gospodarcząsamodzielne zgłoszenie w ZUS
osoba pobierająca zasiłek stałyośrodek pomocy społecznej
osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalneZUS
emeryt lub rencistapodmiot emerytalny
(ZUS/KRUS/służby mundurowe)
bezrobotny zarejestrowany w urzędzie pracyurząd pracy
rolnikKRUS
osoba ubezpieczona dobrowolnieZUS

 

Wystarczy, że jedno z ubezpieczonych rodziców zgłosi dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego.
Wnuki mogą zostać zgłoszone do ubezpieczenia dziadków tylko w przypadku, gdy żadne z rodziców nie posiada swojego ubezpieczenia w Polsce lub w innym kraju UE/EFTA (tj. jeśli rodzic podlega obowiązkowi ubezpieczenia wynikającego z przepisów ustawy lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub ubezpieczenia dobrowolnego sam musi zadbać o ubezpieczenie dziecka. Dziadkowie nie mogą w takim przypadku zgłosić wnuka do swojego ubezpieczenia).

Zmiana pracy a aktualność zgłoszenia członka rodziny

Pamięta o tym, że jeśli zmieniasz pracę lub uzyskujesz świadczenia emerytalno-rentowe (zmiana tytułu ubezpieczenia zdrowotnego), należy ponownie zgłosić dziecko/małżonka do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wystarczy, że już raz członek rodziny został kiedyś zgłoszony do Twojego ubezpieczenia - ubezpieczenie członka rodziny nie odnawia się automatycznie u Twojego nowego płatnika, musisz ponownie poinformować, że masz członków rodziny wymagających zgłoszenia!!!

Podjęcie pracy przez dotychczas zgłoszonego członka rodziny

W momencie, w którym dziecko/małżonek zdobędą własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. zostanie im przyznana renta, stypendium sportowe, z którego pobierana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, zostaną zatrudnieni na umowę zlecenie, zarejestrują się w PUP albo rozpoczyna prowadzenie własnej działalności gospodarczo należy pamiętać o wyrejestrowani dziecka/małżonka z ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny u swojego płatnika składek (np. u swojego pracodawcy lub w ZUS).

WAŻNE !!!! Po ustaniu tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka/małżonka (np. po ustaniu jego stosunku pracy, wyrejestrowaniu z PUP, wygaśnięciu stypendium sportowego), powinieneś PONOWNIE dokonać jego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny bo status członka rodziny nie jest przywracany automatycznie.

WSKAZÓWKA DLA Twojego PŁATNIKA SKŁADEK - ubezpieczony powinien dokonać aktualizacji zgłoszenia członka rodziny przy uwzględnieniu zasady, że data nabycia uprawnień wynikająca z nowego zgłoszenia powinna być późniejsza niż data ustania własnego tytułu obowiązkowego zgłaszanego członka rodziny (utrata przez członka rodziny tytułu do ubezpieczenia w dniu 31.03., data zgłoszenia jako członek rodziny 01.04. Zgłoszenie z datą 30.03. czy 31.03. jest błędem).

Gdzie sprawdzić czy jesteś ubezpieczony?

 • u płatnika składek
 • w ZUS
 • w siedzibie lub delegaturach NFZ
 • w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta/Internetowym Koncie Pacjenta
 • poprzez system EWUŚ - w każdej poradni posiadającej umowę z NFZ (np. przed wizytą u lekarza) - czerwony eWUŚ a w przypadku dzieci do 18. roku życia zielony eWUŚ z dopiskiem ,,DN" wskazują na nieprawidłowy status ubezpieczenia i wymaga wyjaśnienia

Co zrobić gdy EWUŚ wyświetla się na czerwono, a płatnik twierdzi, że dokonał zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia?

 1. Wypełnij wniosek o weryfikację status ubezpieczenia (wniosek jest do pobrania na stronie: Wniosek o weryfikację statusu ubezpieczenia);
 2. Załącz do niego dokumenty potwierdzające Twoje zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (np. dokument ZUS ZUA) oraz dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny (dokument ZUS ZCNA);
 3. Ww. dokumenty wyślij na adres: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Wydział Spraw Świadczeniobiorców, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź.