Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że nabór wniosków o dodatek węglowy będzie możliwy po opublikowaniu rozporządzenia określającego wzór wniosku o dodatek węglowy.

Dodatek węglowy będzie przysługiwać wyłącznie osobom, które złożyły deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, jednocześnie gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, tzn. zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Ważne!!!

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały ze wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji na profilu facebook Gminy Kocierzew Południowy.

 

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

 

Do pobrania:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że od dziś, tj. 1 sierpnia 2022 r., można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych na okres zasiłkowy 2022/2023.
Okres zasiłkowy 2022/2023 trwać będzie od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r.

Przy ustalaniu prawa do zasiłków rodzinnych będą brane pod uwagę dochody osiągnięte w 2021 r. a także dochody osiągnięte po 2021 r., jeżeli w 2021 r. nie były osiągane lub zmieniło się źródło ich pochodzenia (np. zmiana pracodawcy).

Wnioski tradycyjne są do pobrania w siedzibie Ośrodka. Informujemy, że druki wniosków są także dostępne na portalu https://druki.gofin.pl. Po pobraniu bezpłatnej aplikacji dostępnej na stronie (DRUKI Gofin) istnieje możliwość komputerowego wypełnienia wniosku (wniosek należy wtedy zapisać na dysku zewnętrznym i dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym).
Należy zwrócić uwagę aby wersja druku była zgodna z wersja opublikowaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Osoby posiadające gospodarstwo rolne obowiązane są do wniosku dołączyć nakazy płatnicze za 2021 r. potwierdzające posiadaną powierzchnię gospodarstwa rolnego wyrażoną w ha przeliczeniowych.

 

інформації ЗУС

Громадянам України, які легально в’їхали з України до Польщі після 23 лютого 2022 р. в зв’язку з військовими діями і хочуть залишитися в Польщі, Заклад Соціального Страхування буде надавати і виплачувати допомогу для родини. Відповідну заяву українською мовою можна буде складати тільки електронно через Платформу Електронних Послуг (ПУЕ) ЗУС.

Завантажити:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało wzory wniosków o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. Informujemy jednocześnie, że zapewniamy pomoc przy wypełnianiu wniosków o świadczenia rodzinne.

Więcej informacji  dotyczących świadczeń oraz wnioski są do pobrania na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Logo Zakładu Ubezpieczeń SpołecznychWsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny. Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Informacja od kiedy można składać wnioski, będzie wkrótce podana na stronie internetowej ZUS.

Kto może złożyć wniosek o wsparcie dla rodziny

Wnioski o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS może złożyć osoba, która:

  • jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
  • jej pobyt w Polsce jest legalny,
  • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
  • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny

Ważne

Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r. lub od daty faktycznego przekroczenia granicy po 23 lutego 2022 r.) dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni, licząc od dnia przyjazdu obywatela Ukrainy na terytorium RP.

Do pobrania: