Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że od 1 stycznia 2022 r. organem właściwym w sprawach o świadczenie wychowawcze jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie przyjmował nowe wnioski i wypłacał na bieżąco przyznane przez siebie świadczenie wychowawcze (np. na nowonarodzone dzieci) oraz od 1 lutego 2022 r. będzie przyjmował wnioski na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. z wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r., do ich zakończenia nadal będą realizowały dotychczasowe organy (tj. w sprawach świadczenia wychowawczego – gminy, w sprawach dodatków wychowawczych przysługujących na dzieci w pieczy zastępczej – powiaty, natomiast w sprawach wymagających rozstrzygnięć związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – wojewodowie).  

Ważne:

Gminy będą kontynuowały wypłacanie świadczeń wychowawczych do 31 maja 2022 r., przyznanych na obecny okres świadczeniowy z wniosków  złożonych do 31 grudnia 2021 r. Jeśli więc w 2021 r. osoba złożyła już w gminie wniosek na trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. okres świadczeniowy 2021/2022, nie powinna składać ponownie w ZUS wniosku o świadczenie na ten okres.

 

Inne niebezpieczeństwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje mieszkańców, których budynki zostały uszkodzone w wyniku silnych wiatrów występujących od 17 lutego 2022 r. o możliwość ubiegania się o pomoc finansową w formie zasiłku celowego.

Mieszkańcy, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji, którym zostały uszkodzone budynki mieszkalne lub inwentarskie mogą ubiegać się o tzw. "pomoc doraźną" w kwocie do 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych), która może być wypłacona niezwłoczne, tuż po otrzymaniu środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Kwoty zasiłków na remont lub odbudowę przyznawane są w przypadku oszacowania procentu zniszczeń/uszkodzeń na poziomie co najmniej 5%.

W przypadku, gdy procent zniszczeń/uszkodzeń w budynkach mieszkalnych lub nie przekracza 5%, może być przyznana "pomoc doraźna".

 

Do pobrania:

 

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 8/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 31 grudnia 2021 r., dzień 7 stycznia br. będzie dniem wolnym od pracy.

Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)

 

Baner Rodzinny Kapitał OpiekuńczyOd 1 stycznia 2022 r. w obszarze wsparcia rodziny dostępne jest nowe rozwiązanie z rządowego programu Polski Ład. Jest to Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO), czyli nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12 miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 35 miesiąc życia. Przyznawaniem i wypłacaniem tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o RKO będzie można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną a środki wypłacane będą tylko na konto bankowe.

Ponadto od 1 stycznia 2022 roku to Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia 500+ i je wypłacał. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

  • na temat RKO znajdą Państwo więcej pod linkiem
  • na temat świadczenia 500+ znajdą Państwo więcej pod linkiem

WAŻNE!

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 lutego danego roku.

Broszury informacyjne do pobrania:

 

Życzenia Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Infolinia w sprawie dosatku osłonowego

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o dodatku osłonowym, będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że na podstawie Zarządzenia nr 7/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym z dnia 17 grudnia 2021 r., dzień 24 grudnia 2021 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy.
Podstawa prawna - art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.