Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że od 1 stycznia 2022 r. organem właściwym w sprawach o świadczenie wychowawcze jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie przyjmował nowe wnioski i wypłacał na bieżąco przyznane przez siebie świadczenie wychowawcze (np. na nowonarodzone dzieci) oraz od 1 lutego 2022 r. będzie przyjmował wnioski na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. z wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r., do ich zakończenia nadal będą realizowały dotychczasowe organy (tj. w sprawach świadczenia wychowawczego – gminy, w sprawach dodatków wychowawczych przysługujących na dzieci w pieczy zastępczej – powiaty, natomiast w sprawach wymagających rozstrzygnięć związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – wojewodowie).  

Ważne:

Gminy będą kontynuowały wypłacanie świadczeń wychowawczych do 31 maja 2022 r., przyznanych na obecny okres świadczeniowy z wniosków  złożonych do 31 grudnia 2021 r. Jeśli więc w 2021 r. osoba złożyła już w gminie wniosek na trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. okres świadczeniowy 2021/2022, nie powinna składać ponownie w ZUS wniosku o świadczenie na ten okres.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje o możliwości złożenia wniosku o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłków rodzinnych na okres zasiłkowy 2021/2022.
Złożenie wniosku do 30 listopada br. włącznie jest gwarancją wypłaty świadczeń za miesiąc listopad, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego oraz pozostałych przesłanek określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

 

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 8/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 31 grudnia 2021 r., dzień 7 stycznia br. będzie dniem wolnym od pracy.

Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)

 

Życzenia Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Logo GUSPrezes Głównego Urzędu Statystycznego, obwieszczeniem z dnia 22 września 2021 r. ogłosił, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł.

Wskaźnik ten ma istotne znaczenie dla osób posiadających gospodarstwo rolne, ubiegających się o zasiłki rodzinne na dzieci, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2021/2022.

Wg GUS przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wzrósł, w stosunku do roku 2019, o 575 zł.

Warto przypomnieć także, że kryterium dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego pozostaje niezmienne od 1 listopada 2015 r. i wynosi 674 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 764 zł.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że na podstawie Zarządzenia nr 7/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym z dnia 17 grudnia 2021 r., dzień 24 grudnia 2021 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy.
Podstawa prawna - art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.