Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że wnioski na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2019 r. można składać od dnia 1 lipca 2019 r. przez Internet (kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) lub tradycyjnie (w formie papierowej) od dnia 1 sierpnia 2019 r., w godzinach pracy Ośrodka.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 lipca 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia nie będzie następowało w drodze wydania decyzji administracyjnej.

Osoby ubiegające się o świadczenia wychowawcze obowiązane są do zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną na tablicy ogłoszeń GOPS oraz na stronie internetowej https://gops.kocierzew.pl/index.php/klauzula-informacyjna-rodo.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że 16 maja 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Najważniejszą zmianą, którą wprowadza nowelizacja, jest zniesienie kryterium dochodowego. Zatem od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego, co do zasady, będzie przysługiwać wszystkim dzieciom do 18. roku życia.

W związku z powyższym GOPS w Kocierzewie Południowym informuje, że osoby, które w okresie świadczeniowym 2018/2019, z uwagi na niespełnione kryterium dochodowe, nie pobierają świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, będą mogły złożyć wniosek o przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko od 1 lipca br. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) lub od 1 sierpnia br. tradycyjne (papierowo) w siedzibie GOPS Kocierzew Południowy.