Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze za miesiąc grudzień br. będą wypłacane od dnia 20 grudnia 2019r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że Klub Senior+ w Boczkach Chełmońskich, w miesiącu sierpniu br. będzie czynny w następujących dniach tygodnia:

  • wtorki w godzinach 13:00 – 15:00
  • czwartki w godzinach 10:00 – 12:00

 

Zgłoś do ubezpieczenia członka rodziny - TO NIC NIE KOSZTUJE !!!

Rodzic, małżonek podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego swoje nieubezpieczone dziecko/małżonka.

Kogo należy zgłosić?

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
  • małżonka (który nie posiada własnego tytułu do ubezpieczenia),
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym (np. nieubezpieczonych rodziców, dziadków)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że od 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie Ośrodka, w godzinach 7:00-15:00, będą przyjmowane wnioski papierowe o ustalenie prawa do:

  • świadczenia wychowawczego,
  • zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych,
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • świadczeń z programu „Dobry Start”

W przypadku ustalania prawa do świadczeń uzależnionych od dochodu, tj. zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do wniosku należy dołączyć nakazy płatnicze za 2018 r. lub zaświadczenia z właściwego urzędu gminy, w którym znajduje się gospodarstwo rolne, potwierdzające powierzchnię przeliczeniową gospodarstwa rolnego w 2018 r., a także inne dokumenty poświadczające uzyskanie dochodów nieopodatkowanych w 2018 r. (np.: zaświadczenie z KRUS o wysokości pobranego zasiłku chorobowego, itp.).

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 r., przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 r. 2715 zł.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że w dniu 19 lipca br. zostaną wypłacone pierwsze świadczenia z Programu 500+ na dzieci, na które rodzice lub ich opiekunowie prawni złożyli wnioski przez Internet, od dnia 1 lipca do 17 lipca br. włącznie.

Zachęcamy do składania wniosków przez Internet, np. przez bankowość elektroniczną.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, tzw. „500 plus dla niepełnosprawnych”, należy składać w odpowiednim organie emerytalno-rentowym, tj. ZUS lub KRUS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym w załączniku publikuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnych dla mieszkańców powiatu łowickiego.

Do pobrania:

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu łowickiego (.pdf)