Infolinia w sprawie dosatku osłonowego

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o dodatku osłonowym, będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł dodatek nie przysługuje.

Grafika przedstawia kryterium i kwoty dotyczące dodatku osłonowego

Ważne!

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym, jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego.
  • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. - w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym, w godzinach pracy Ośrodka.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy można pobrać w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym od 5 stycznia 2022 r.

 

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy o wpisanie w formularz wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 46 839 40 44.

Osoby, które złożą prawidłowo wypełniony wniosek do końca stycznia 2022 r., będą mieć dodatki osłonowe wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia, natomiast osoby, które złożą wniosek w okresie od 1 lutego do 31 października 2022 r. będą mieć wypłacony dodatek osłonowy jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wnioski złożone po 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym  (Dz. U z 2022 r. poz. 1)

 

Do pobrania: