Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Obowiązek utworzenia zespołu interdyscyplinarnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, należy do zadań własnych gminy.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • Policji;
 • oświaty;
 • ochrony zdrowia;
 • organizacji pozarządowych.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Kocierzewie Południowym składa się z 9 członków, a obecny skład powołany został zarządzeniem Wójta Gminy Kocierzew Południowy nr 53/18 z dnia 30 października 2018 r. Siedzibą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym, który zapewnia również obsługę  organizacyjno – techniczną.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego w szczególności należy:

 1. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie; ocena sytuacji, wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu powstrzymanie przemocy oraz podejmowanie w tym celu działań przewidzianych przepisami prawa;
 2. udzielenie kompleksowej pomocy rodziną dotkniętym zjawiskiem przemocy:
  • kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów,
  • podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchomienie procedur mających na celu jej powstrzymania,
  • zintegrowanie działań odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie;
 3. monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności uruchomienie współpracy z innymi instytucjami;
 4. podejmowanie działań w ramach procedury „Niebieskiej Karty”;
 5. gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom w których występuje zjawisko przemocy;

Analiza wniosków o wszczęcie postępowania  w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu składanych  do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod kątem  związku  między nadużywaniem alkoholu, a stosowaniem przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny działa w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”.

 

Tytuł Autor Odsłony
Procedura "Niebieskiej Karty" Udostępniony przez: Marek Siejka Odsłon: 205