INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Kocierzewie Południowym zwany dalej Administratorem.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Magdalena Kuszmider, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) świadczeń z pomocy społecznej:
a) zasiłek okresowy,
b) zasiłek celowy,
c) zasiłek stały,
d) inne świadczenia z pomocy społecznej świadczone min. na postawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (jedn. tekst Dz. U. z 2018r. poz. 1508, z późn. zm.) oraz uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (M.P. poz. 1024), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą nr 142 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (M.P. poz. 671);
2) świadczenie wychowawcze 500 + - na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r. (jedn. tekst Dz. U. z 2018r. poz. 2134, z późn. zm.);
3) świadczenie Dobry Start 300 + - na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” z dnia 30 maja 2018r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061);
4) świadczenia rodzinne - na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (jedn. tekst Dz. U z 2018r. poz. 2220, z późn. zm.);
5) świadczenie z funduszu alimentacyjnego - na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (Dz. U z 2018r. poz. 554, z późn. zm.);
6) jednorazowe świadczenie o którym mowa art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
2) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
3) przenoszenia danych,
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
5) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa, tj.:
a) przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania/wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
c) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
d) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
e) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa,
6. Padanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi realizacje wnioskowanych świadczeń.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.