Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, czyli tzw. "becikowe", przysługuje w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Może zostać przyznane matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka.

Wniosek o jego wypłatę składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym lub on-line na portalu Emp@tia, w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieka faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł oraz jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Podstawą do obliczenia kryterium dochodowego od 1 listopada 2021 r. są dochody uzyskane w 2020 r., pod warunkiem, że w dniu złożenia wniosku nie zmieniło się źródło ich uzyskiwania.

Niezbędne dokumenty:

  • nakazy płatnicze potwierdzające wielkość przeliczeniową gospodarstwa rolnego w 2020 r. (UWAGA!!! W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego poza terenem gminy Kocierzew Południowy, należy również dołączyć nakazy płatnicze spoza gminy Kocierzew Południowy.);
  • zaświadczenie lekarskie, wystawione przez ginekologa lub położną, potwierdzające pozostawanie matki dziecka najpóźniej od 10 tygodnia ciąży pod opieką medyczną;
  • w przypadku gdy w 2020 r. lub w kolejnych latach nastąpiła utrata dochodu (członek rodziny zmienił pracę lub zaprzestał pracy) - świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający utratę dochodu;
  • w przypadku gdy w 2020 r. członek rodziny uzyskiwał dochody z różnych źródeł (np. dwa zakłady pracy), u którego nastąpiła utrata dochodu z jednego z tych źródeł dochodu - pit-11 z obydwóch zakładów pracy;
  • w przypadku gdy po 2020 r. członek rodziny rozpoczął pracę - zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu netto za miesiąc następny po miesiącu, w którym członek rodziny rozpoczął pracę.

 

Do pobrania: