Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
    osobie, która ukończyła 75 lat;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Miesięczna wysokość zasiłku pielęgnacyjnego od dnia 1 listopada 2019r. wynosi 215,84 zł.

WAŻNE!

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
  • jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Do pobrania:

 

Dodatkowe informacje

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydaje:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Łowiczu
ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz

Kontakt:
tel/fax: 46 837 03 16
Adres www: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu