Pomoc społeczna

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1507)

CELE I OGÓLNE ZASADY POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. W działalności tej wykorzystuje się właściwe jej metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Praca socjalna, o której mowa w art. 45 ustawy – czyli działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku społecznym poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna prowadzona jest:

 1. z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności
  i samodzielności życiowej,
 2. ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
 2. pracy socjalnej;
 3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 4. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 5. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Pomocy społecznej na zasadach określonych w art. 7 ustawy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

10) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia   gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, nadany w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł (netto), zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”;
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł (netto), zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”;
 3. rodzinie bądź osobie poza kryterium dochodowym, która w celu uzyskania pomocy musi spełnić co najmniej jedną przesłankę wskazaną w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Uwaga!
W przypadku rolników posiadających więcej niż 1 ha przeliczeniowy przyjmuje się, że dochód z 1 ha przeliczeniowego stanowi 308 zł.

Osoby i rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą korzystać ze świadczeń pomocy społecznej, natomiast rodzaj, forma i ewentualna odpłatność za świadczenia będą uzależnione od sytuacji życiowej i materialnej osoby lub rodziny.

Do dochodów nie wlicza się:

 • alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób;
 • jednorazowych świadczeń socjalnych;
 • świadczeń w naturze;
 • świadczenia pieniężnego w postaci składki na ubezpieczenie społeczne, opłacanej przez ośrodki pomocy społecznej;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Podczas ustalania prawa do pomocy społecznej za dochód przyjmuje się:
sumę przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku pomniejszoną o kwotę: podatku, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia społeczne oraz o kwotę płaconych alimentów na rzecz innych osób. W przypadku utraty dochodu pod uwagę bierze się przychody pomniejszone o w/w elementy
z miesiąca, w którym składa się wniosek.

Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Ośrodek przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie gminy Kocierzew Płd., znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania np. potrzeb bytowych. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika.

Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy (art. 107 ustawy) sporządzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc w ciągu 14 dni roboczych, a w sprawach nie cierpiących zwłoki w ciągu 2 dni roboczych, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Rodzinny wywiad środowiskowy ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób ubiegających się o pomoc bądź już korzystających z pomocy.

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty (do wglądu)
 • zaświadczenie o osiągniętych dochodach netto (po odjęciu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania
 • decyzja lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zaliczeniu do bezrobotnych i wysokości pobierania zasiłku z tego tytułu
 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • decyzje o przyznanych świadczeniach rodzinnych (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny)
 • zaświadczenie lekarskie
 • oświadczenia o uzyskaniu lub nieuzyskaniu w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku dochodu jednorazowego w wysokości przekraczającej pięciokrotność kryterium dochodowego odpowiednio osoby lub rodziny
 • oświadczenie majątkowe
 • zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
 • dowodu opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników
 • zaświadczenie albo oświadczenie o kontynuowaniu nauki dziecka w szkole
 • inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. (art. 109 – ustawy o pomocy społecznej).

 

Tytuł Autor Odsłony
Zasiłek stały Udostępniony przez: Marek Siejka Odsłon: 161
Zasiłek okresowy Udostępniony przez: Marek Siejka Odsłon: 151
Zasiłek celowy Udostępniony przez: Marek Siejka Odsłon: 152
Posiłek w szkole i w domu Udostępniony przez: Marek Siejka Odsłon: 191
Usługi opiekuńcze Udostępniony przez: Marek Siejka Odsłon: 170
Umieszczanie w Domu Pomocy Społecznej Udostępniony przez: Marek Siejka Odsłon: 151